Γεγονός για 18 Ιαν 2011

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. δημοσιοποίησε την Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου που διενήργησε η εταιρία ορκωτών λογιστών BDO για τις περιόδους 2004-05 έως Ιούνιο 2009.